Sklep o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert – spremembe št. 6