Pomembnejši dogodki s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 31. decembra 2020