Občinski svet in njihove prioritete

Jurij Bizjak - svetnik Jurij Bizjak

V tem mandatnem obdobju si bom prizadeval, da se nadaljuje spoštovanje že sprejete Vizije in strategije razvoja občine. Predvsem na poudarku razvoja, ureditve in prenove vaškega jedra Šentruperta in posameznih vasi, katerih občani bodo pokazali lokalni interes za njihov razvoj.

Branka Brcar - svetnicaBranka Brcar

Zavzemala se bom za ureditev centra Šentruperta, ki si kot občinsko središče zasluži lepši izgled in boljšo funkcionalnost. Podprla bom predloge, ki bodo pripeljali do izboljšanja kvalitete življenja v Šentrupertu in spodbujali sodelovanje občanov, društev in vseh, ki čutijo pripadnost Šentrupertu. Menim, da je prav sodelovanje zelo pomembno za izboljšanje lokalne samooskrbe na področju kmetijstva in gospodarstva ter za izboljšanje turistične ponudbe.

Ruža Brcar - svetnikRuža Brcar

Prizadevala si bom za čim višjo kvaliteto življenja občanov, ohranitev zdravega okolja, kakovostnejšo pomoč na domu starejši populaciji, izgradnji medgeneracijskega centra, dvig kulture in turizma na še višji nivo, zadovoljitev občanov po kvalitetni cestni in komunalni infrastrukturi, ureditvi trškega jedra v Šentrupertu - skratka - podpirala bom vse dobre projekte in programe, ki bodo v prid čim večjemu številu občanov.

Janja Grebenc - svetnicaJanja Grebenc

Zavzemala se bom za ljudem prijazno in urejeno občino ter podpirala projekte, ki bodo omogočali lažje in lepše življenje občanov občine Šentrupert. S tem mislim predvsem na ustvarjanje pogojev za nova delavna mesta in izboljšanje infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, cest ter ureditev Šentruperta kot občinskega središča.

Robert Jereb - svetnikRobert Jereb

Kot svetnik se bom zavzemal, da bo občina Šentrupert urejena in občanom prijazna. Podprl bom infrastrukturne in ostale projekte, ki bodo imeli pozitiven vpliv na občino Šentrupert in kakovost življenja občanov. Odprt bom tudi za konstruktivne predloge občanov za boljše in prijetnejše sobivanje.

Tomaž Kurent - svetnikTomaž Kurent

Zavzemal se bom za celostni razvoj občine tako na področju izboljšanja infrastrukture, kot tudi racionalnejšega upravljanja s sredstvi občine. Zavzemal se bom za ureditev kanalizacije po vaseh, obnovo vseh cest in obvoznico, ki bo razbremenila center Šentruperta. Trudil se bom za poenostavitev upravnih postopkov, za razvoj kmetijstva in turizma in poskrbel za nove priložnosti pri mladih.

Antonija Lukek - svetnikAntonija Lukek

Zavzemala se bom za urejeno občino in podprla vse tiste projekte, ki so v korist vseh prebivalcev občine Šentrupert. V prvi vrsti je ureditev centra Šentruperta. Nadalje se bom zavzemala za ureditev cestne in komunalne infrastrukture tudi po vaseh. Prizadevala si bom za razvoj kmetijstva in za večjo samooskrbo z lokalno pridelano hrano. Skušala bom prisluhniti mnenju občanov in njihove ideje vključiti v projekte, ki bodo v korist nas vseh.

Karmen Ramovš - svetnikKarmen Ramovš

Kot članica občinskega sveta se bom zavzemala za sanacijo cest ter postavitev ekoloških otokov v krajih, ki so oddaljeni od centra občine. Prizadevala si bom za razvoj naše občine za vse generacije. Izkrene besede, pošteno delo in vztrajnost so razlog, da bomo skupaj reševali problematiko naše občine.

Jože Zaplatar - svetnikJože Zaplatar

Zavzemal se bom za urejanje cest, vodovodnih sistemov in izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Podprl bom občinske projekte, ki bodo v korist vseh občanov in prisluhnil tudi njihovem mnenju. Skušal bom v občinsko dogajanje vključiti tudi najbolj obrobne kraje in se zavzemal za njihov razvoj.