Predstavitev občinske uprave Občine Šentrupert

Organizacija in delovno področje občinske uprave, način vodenja občinske uprave in naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Šentrupert so določena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 38/2007).

Predstojnik občinske uprave je župan, neposredno pa jo vodi direktor občinske uprave.

Uradne ure občinske uprave so:

 • v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
 • v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure in
 • v petek od 8. do 12. ure,

razen v času, ko so delavci zaradi službenih nalog po predhodnem dovoljenju žuana ali direktorice občinske uprave službeno odsotni.

Dejavnosti občinske uprave:

 • v okviru pravic in dolžnosti občine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na delovnih področjih, določenih z zakonom in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert;
 • svoje delo opravlja samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov;
 • zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave;
 • glede izvrševanja odločitev občinskega sveta je odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu;
 • v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte;
 • odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti;
 • pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine;
 • spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih;
 • opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa;
 • v zadevah lokalnega pomena sodeluje z javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami;
 • zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov v čim krajšem času.

Organigram Občinske uprave Občine Šentrupert