Povabilo k oddaji ponudb

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/2015), naročnik Občina Šentrupert vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na portalu javnih naročil in projektno dokumentacijo, ki je v prilogi te objave (Dokumenti), oddajo ponudbo za izvedbo javnih  naročil:

-          REKONSTRUKCIJA CESTE JP 9327601 – SRASLE

-          REKONSTRUKCIJA CESTE JP 927309 – KOSTANJEVICA

-          REKONSTRUKCIJA CESTE LC 425332 – ROVNICE (OKROG)

Ponudba, ki bo vložena ločeno za posamezno javno naročilo, bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert do 19.06.2017 najkasneje do 11.00 ure.

Rupert Gole, župan

Prenesi v: